Dozór techniczny instalacji zbiornikowych gazu płynnego

Dozorowi technicznemu podlegają instalacje zbiornikowe gazu płynnego, który według UE stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego czy środowiska. Oczywiście każde urządzenie jest produkowane i instalowane w taki sposób, by zminimalizować zagrożenie związane z jego eksploatacją, ale zanim rozpoczniemy korzystanie ze zbiornika LPG do 10m3, musimy poddać go badaniom przeprowadzanym przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), czyli jednostkę inspekcyjną spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012. Takie rewizje zbiorników LPG są konieczne, do jego bezpiecznego funkcjonowania.

Nasza firma nie przeprowadza dozoru technicznego instalacji gazu płynnego, ale po ukończonej inwestycji wspieramy w zgłoszeniu zbiornika i w przejściu całej procedury związanej z pierwszym odbiorem i późniejszą eksploatacją.

Jak wyglądają procedury związane z dozorem technicznym?

1. Rewizje zbiorników LPG przeprowadzone przez UDT u wytwórcy​ – osoba uprawniona zatwierdza dokumentację zbiornika oraz przeprowadza próby szczelności (hydrauliczna wodna, pneumatyczna), badania budowy oraz dodatkowe inspekcje.
 

2. UDT odbiera zbiornik w miejscu jego eksploatacji – osoba uprawniona dokonuje rewizji zewnętrznej, sprawdzając stan techniczny zbiornika, zaworów bezpieczeństwa czy zgodność mocowania z dokumentacją. Odbiory UDT wiążą się również z tym, że inspektor UDT testuje działanie sygnalizacji poziomu 85% napełnienia, poprawność poziomowskazu pływakowego fazy ciekłej gazu oraz stan powłoki antykorozyjnej i kolor.

Po odebraniu i pozytywnym wyniku badań, UDT wydaje decyzję urzędową pozwalającą na eksploatację zbiornika.

 

3. Kontrole w czasie eksploatacji zbiornikato, jak często są dokonywane rewizje zależy od panujących przepisów, na ten moment wygląda to następująco:

Rewizje - Zbiorniki stalowe naziemne:
- do 30 lat eksploatacji:
  - rewizja wewnętrzna nie rzadziej niż 10 lat,
  - próba szczelności nie rzadziej niż 10 lat,
  - rewizja zewnętrzna nie rzadziej niż 2 lata.

- powyżej 30 lat eksploatacji:
  - rewizja wewnętrzna nie rzadziej niż 6 lat,
  - próba szczelności nie rzadziej niż 6 lat,
  - rewizja zewnętrzna nie rzadziej niż 1 rok.

Rewizje - Zbiorniki stalowe podziemne:
- do 20 lat eksploatacji:
  - rewizja wewnętrzna nie rzadziej niż 10 lat,
  - próba szczelności nie rzadziej niż 10 lat,
  - rewizja zewnętrzna nie rzadziej niż 2 lata.

- powyżej 20 lat eksploatacji:
  - rewizja wewnętrzna nie rzadziej niż 5 lat,
  - próba szczelności nie rzadziej niż 5 lat
  - rewizja zewnętrzna nie rzadziej niż 1 lata.

Rewizje - Zbiorniki z tworzyw sztucznych:
- rewizja wewnętrzna nie rzadziej niż 10 lat,
- próba szczelności nie rzadziej niż 10 lat
- rewizja zewnętrzna nie rzadziej niż 2 lata.

*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

Kontrole okresowe zbiornika gazu płynnego – dodatkowe informacje

Rewizja wewnętrzna polega na wizualnej ocenie stanu technicznego połączeń spawanych, ścianek zbiornika oraz w innych newralgicznych punktach, ogólnej ocenie stanu technicznego oraz sprawności wyposażenia zbiornika. Jest ona dokonywana również przez uprawnionego inspektora UDT.

Próba szczelności jest przeprowadzana przez wyspecjalizowaną jednostką współpracującą z UDT. Jest ona zależna od wyniku badania wewnętrznego, gdyż może zostać zarówno przesunięta czy zmieniona pod kątem jakości. Szczegółowy wykaz uzgodnionych metod i technik prób szczelności można znaleźć na stronie UDT.

Rewizja zewnętrzna polega na sprawdzeniu stanu technicznego zbiornika przez inspektora UDT, stanu powłoki antykorozyjnej, koloru zbiornika oraz stanu zaworów. Kontrolowane są również wpisy i poświadczenia w Książce Rewizji. Osoba uprawniona może dokonać dodatkowych inspekcji.