Zbiorniki na gaz p??ynny - Oferta

Oferta dla domu?? Oferta dla przemys??u Oferta dla rolnictwa
     
DLA DOMU DLA PRZEMYS?U DLA ROLNICTWA

 

Zbiorniki na gaz p??ynny to bardzo cz?sto najlepszy sposób na ogrzewanie budynków oraz zasilanie urz?dze?? s??u???cych do produkcji na terenach nieuzbrojonych w sie? gazow?. Nasza firma oferuje kompleksow? obs??ug? wszelkich inwestycji zwi?zanych z dostaw? gazu p??ynnego, sk??adaj?cych si? z jednego lub wi?kszej liczby zbiorników na gaz p??ynny. Dzi?ki du??ej wiedzy i wieloletniemu do??wiadczeniu mo??emy zaproponowa? najlepsze rozwi?zania dla inwestycji na danym terenie, z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych.

Zastosowanie zbiorników na gaz p??ynny

Zbiorniki na gaz p??ynny to korzystny sposób na zaopatrzenie w gaz wszelkich obiektów, do których doprowadzenie gazu sieciowego by??oby nieop??acaln? inwestycj?. Nasza oferta obejmuje zbiorniki na gaz p??ynny przeznaczone do ogrzewania budynków mieszkalnych, podgrzewania wody u??ytkowej, jak i ró??norodnych procesów technologicznych stosowanych w rolnictwie oraz w przemy??le.

Zbiorniki na gaz p??ynny – cena

Niew?tpliw? zalet? monta??u zbiornika na gaz p??ynny jest przyst?pna cena zarówno paliwa, jak i ca??ej instalacji. Gaz p??ynny jest ta??szy ni?? olej opa??owy czy energia elektryczna, a przy tym znacznie wydajniejszy. Dodatkowo monta?? zbiornika na gaz p??ynny jest atrakcyjniejszy cenowo od instalacji sieciowej gazu ziemnego i przebiega krócej, co wp??ywa na obni??enie kosztów inwestycji. W przypadku zasilania budynków gazem p??ynnym inwestor nie ponosi tak??e kosztów zwi?zanych z wyodr?bnieniem w budynku miejsca na sk??adowanie paliwa tak, jak ma to miejsce w przypadku w?gla. 
Na ostateczn? cen? zbiorników na gaz p??ynny wp??yw ma m.in. pojemno??? zbiornika. Trzeba j? dobra? w zale??no??ci od potrzeb u??ytkownika oraz warunków, jakie s? dost?pne na dzia??ce. Korzystaj?c z fachowej pomocy, mo??na wybra? najkorzystniejszy dla siebie wariant cenowy.

Instalacja zbiorników na gaz p??ynny

Gaz p??ynny to paliwo, które b?dzie bezpieczne i wydajne wtedy, gdy b?dziemy si? z nim w??a??ciwie obchodzi?. Z tego wzgl?du zbiorniki na gaz p??ynny powinny by? montowane wy???cznie przez wykwalifikowanych pracowników profesjonalnych firm. Bardzo wa??ne jest to, ??e zbiornik na gaz p??ynny musi by? odpowiednio zlokalizowany. W zale??no??ci od pojemno??ci zbiornika na gaz p??ynny prawo wskazuje jego minimaln? odleg??o??? od zabudowa??. Przyk??adowo naziemny zbiornik na gaz p??ynny o pojemno??ci do 3m³ mo??e by? zamontowany w odleg??o??ci 3m od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego czy budynków u??yteczno??ci publicznej, natomiast podziemny zbiornik na gaz p??ynny w odleg??o??ci 1m od budynków.

Oprócz odleg??o??ci od zabudowa?? wa??ne jest równie?? odpowiednie usytuowanie zbiornika na gaz p??ynny wzgl?dem granic dzia??ki oraz infrastruktury drogowej. Zbiornik na gaz p??ynny nie mo??e by? zamontowany na grz?skim gruncie czy te?? w s?siedztwie uj?cia wody. W czasie monta??u trzeba równie?? uwzgl?dni? warunki ochrony przeciwpo??arowej. ?le zlokalizowane zbiorniki na gaz p??ynny to nie tylko ryzyko konfliktów z lokalnymi organami wydzia??ów budowlanych nadzoruj?cych takie inwestycje, ale tak??e problemy przy wje??dzie dostawcy gazu w celu zatankowania butli gazem. Z tych powodów najlepszym wyj??ciem jest zlecenie instalacji zbiorników na gaz p??ynny profesjonalistom, którzy kompleksowo zajm? si? ca??? inwestycj? zgodnie z wymogami prawa i zasadami bezpiecze??stwa.

Od projektu po monta??

Firma SA-ART gwarantuje wszystkim klientom optymalny dobór zbiornika lub zbiorników na gaz p??ynny oraz ca??ej instalacji. Przygotujemy dopasowany do potrzeb klienta projekt inwestycji oraz wykonamy wszelkie, niezb?dne prace ziemno-budowlane. Dope??nimy tak??e wszelkich formalno??ci zwi?zanych z uzyskaniem koniecznych pozwole?? na monta?? zbiorników na gaz p??ynny.

Na ka??dym etapie inwestycji wska??emy oraz zastosujemy korzystne rozwi?zania zwi?zane z indywidualnym wykorzystaniem zbiornika na gaz p??ynny. Zadbamy o bezpiecze??stwo w czasie eksploatacji zbiornika na gaz p??ynny, a na koniec pomo??emy w odbiorze ca??ego systemu. Dzi?ki temu, ??e nasza oferta jest kompleksowa, klient zaoszcz?dzi czas i pieni?dze.

Zbiorniki na gaz p??ynny – bogata wiedza i do??wiadczenie

Lata do??wiadcze?? w projektowaniu oraz monta??u instalacji zbiornikowych na gaz p??ynny to gwarancja tego, ??e prace b?d? prowadzone w sposób profesjonalny, z uwzgl?dnieniem wszystkich obowi?zuj?cych przepisów techniczno-budowlanych. Wieloletnia, owocna wspó??praca z dostawcami zbiorników gazu p??ynnego oraz armatury do monta??u instalacji pozwala nam dzia??a? szybko i sprawnie. Zapewniamy obs??ug? zwi?zan? z u??ytkowaniem gazu ziemnego na najwy??szy poziomie. Dbamy o jako??? wykonywanych prac oraz bezpiecze??stwo inwestycji. Zbiorniki na gaz p??ynny oraz us??ugi monta??owe oferujemy w bardzo atrakcyjnej cenie.

Zach?camy do zapoznania si? z nasz? szczegó??ow? ofert? zbiorników na gaz p??ynny dla domu, dla przemys??u i dla rolnictwa.