Blog

Podziemny zbiornik gazu bez tajemnic

Zbiornik podziemny na gaz p??ynny jest ch?tnie wybierany przez osoby, kt??re nie maj? mo??liwo??ci lub nie chc? korzysta? z sieci, a zale??y im na pi?knym wygl?dzie ogrodu czy otoczenia budynku. [Czytaj wi?cej..]

Minimalne odleg??o??ci od zbiorników na gaz p??ynny

Chcesz zainstalowa? zbiornik naziemny lub podziemny na gaz p??ynny i nie wiesz, czy mo??esz tego dokona? zgodnie z prawem? Dowiedz si?, jakie s? wymagania odno??nie monta??u, gdzie nale??y zg??osi? fakt nowej instalacji na gaz i jak wybra? model odpowiadaj?cy potrzebom gospodarstwa domowego [Czytaj wi?cej..]

 

Gdzie postawi? zbiornik na gaz?

Zbiornik z gazem jest bardzo popularn? metod? ogrzewania domów jednorodzinnych, szczególnie w przypadku utrudnionego dost?pu do sieci gazowej. Decyduj?c si? jednak na jego zakup i monta?? przez profesjonaln? firm?, musimy rozwa??y? nie tylko rodzaj i wielko??? zbiornika, ale równie?? zastanowi? si? nad tym, gdzie postawi? zbiornik na gaz. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, musi by? on zlokalizowany w odpowiedniej odleg??o??ci od budynku, ogrodze?? czy dróg. [Czytaj wi?cej..]

??????

Zbiornik na propan butan LPG

Zbiornik na propan butan jest ??wietnym sposobem na efektywne ogrzewanie budynków czy zasilanie urz?dze?? w przypadku miejsc, w których nie ma sta??ego dost?pu do sieci gazowej. Jest on wykorzystywany w domu, w przemy??le, a nawet w rolnictwie, dzi?ki swojej wi?kszej wydajno??ci w porównaniu z paliwami sta??ymi oraz wygodzie. Mo??e by? wykorzystywany do rozwi?za?? sta??ych, jak i tymczasowych. [Czytaj wi?cej..]

??????

Dozór techniczny instalacji zbiornikowych gazu p??ynnego

Dozorowi technicznemu podlegaj? instalacje zbiornikowe gazu p??ynnego, który wed??ug UE stwarzaj? zagro??enie dla ??ycia lub zdrowia ludzkiego czy ??rodowiska. Oczywi??cie ka??de urz?dzenie jest produkowane i instalowane w taki sposób, by zminimalizowa? zagro??enie zwi?zane z jego eksploatacj?, ale zanim rozpoczniemy korzystanie ze zbiornika LPG do 10m3, musimy podda? go badaniom przeprowadzanym przez UDT (Urz?d Dozoru Technicznego), czyli jednostk? inspekcyjn? spe??niaj?c? wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012. [Czytaj wi?cej..]

??????

Projekt instalacji zbiornikowej gazu p??ynnego

Gaz p??ynny jest mieszanin? propanu i butanu, skroplonej pod ci??nieniem par w??asnych. Jest cz?sto wykorzystywany do przyrz?dzania posi??ków oraz na potrzeby centralnego ogrzewania. Instalacja gazu p??ynnego jest ??wietnym rozwi?zaniem, które jest nie tylko ma??o kosztowne, ale równie?? ekologiczne. Warto je rozwa??y? wsz?dzie tam, gdzie z uwagi na brak uzbrojenia terenu niemo??liwe jest u??ywanie gazu ziemnego. [Czytaj wi?cej..]

??????

Ogrzewanie gazowe domu z butli

Kot??y gazowe to niezwykle wygodne rozwi?zanie wykorzystywane do ogrzewania domu. Instalacja jest praktycznie bezobs??ugowa, a ca??y proces spoczywa na systemach automatycznych. W miejscach, gdzie nie ma dost?pu do sieci gazoci?gu najlepszym rozwi?zaniem b?dzie system ogrzewania gazowego z butli przydomowej. [Czytaj wi?cej..]

??????

Przydomowe instalacje gazowe

Przydomowa instalacja gazowa to idealne rozwi?zanie problemów z przy???czem do sieci gazowej. Ograniczenia natury infrastrukturalnej mog? znacznie podwy??szy? koszt inwestycji, a nawet ca??kowicie uniemo??liwi? budow? instalacji. Odpowiednio dobrany przydomowy zbiornik na gaz w zupe??no??ci wystarczy do pokrycia zapotrzebowania gospodarstwa domowego na gaz nawet podczas intensywnego sezonu grzewczego. [Czytaj wi?cej..]

??????

Ogrzewanie gazowe - alternatywa po wdro??eniu ustawy antysmogowej

Kolejny sezon grzewczy przynosi nam alarmuj?ce informacje o fatalnej jako??ci powietrza, którym oddychaj? Polacy. Od kilku lat na terenie kraju prowadzone s? konsultacje w celu wprowadzenia obostrze?? prawnych, dotycz?cych sposobów ogrzewania. W województwie ma??opolskim i ??l?skim ju?? wesz??y w ??ycie uchwa??y antysmogowe, a w pozosta??ych regionach trwaj? intensywne prace legislacyjne. Co mo??emy zrobi?, aby poprawi? stan powietrza w Polsce? [Czytaj wi?cej..]

 

Kupno czy dzier??awa zbiornika na gaz?

Je??li zdecydujemy si? ogrzewa? dom gazem p??ynnym musimy podj?? decyzj? o formie w??asno??ci - kupi? czy wydzier??awi? zbiornik na gaz. Oba rozwi?zania maj? swoich zwolenników jak i przeciwników. W tym artykule wyja??niamy jakie s? g??ówne zalety i wady kupna a jakie dzier??awy zbiornika na gaz, co powinno u??atwi? wybór. Skupili??my si? przede wszystkim na porównaniu kosztów, a tak??e na kwestiach zwi?zanych z bezpiecze??stwem i jako??ci? zbiorników na gaz. [Czytaj wi?cej..]