Doz??r techniczny instalacji zbiornikowych gazu p??ynnego

Dozorowi technicznemu podlegaj? instalacje zbiornikowe gazu p??ynnego, który wed??ug UE stwarzaj? zagro??enie dla ??ycia lub zdrowia ludzkiego czy ??rodowiska. Oczywi??cie ka??de urz?dzenie jest produkowane i instalowane w taki sposób, by zminimalizowa? zagro??enie zwi?zane z jego eksploatacj?, ale zanim rozpoczniemy korzystanie ze zbiornika LPG do 10m3, musimy podda? go badaniom przeprowadzanym przez UDT (Urz?d Dozoru Technicznego), czyli jednostk? inspekcyjn? spe??niaj?c? wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012. Takie rewizje zbiorników LPG s? konieczne, do jego bezpiecznego funkcjonowania.

Nasza firma nie przeprowadza dozoru technicznego instalacji gazu p??ynnego, ale po uko??czonej inwestycji wspieramy w zg??oszeniu zbiornika i w przej??ciu ca??ej procedury zwi?zanej z pierwszym odbiorem i pó??niejsz? eksploatacj?.

Jak wygl?daj? procedury zwi?zane z dozorem technicznym?

1. Rewizje zbiorników LPG przeprowadzone przez UDT u wytwórcy?? – osoba uprawniona zatwierdza dokumentacj? zbiornika oraz przeprowadza próby szczelno??ci (hydrauliczna wodna, pneumatyczna), badania budowy oraz dodatkowe inspekcje.
 

2. UDT odbiera zbiornik w miejscu jego eksploatacji – osoba uprawniona dokonuje rewizji zewn?trznej, sprawdzaj?c stan techniczny zbiornika, zaworów bezpiecze??stwa czy zgodno??? mocowania z dokumentacj?. Odbiory UDT wi???? si? równie?? z tym, ??e inspektor UDT testuje dzia??anie sygnalizacji poziomu 85% nape??nienia, poprawno??? poziomowskazu p??ywakowego fazy ciek??ej gazu oraz stan pow??oki antykorozyjnej i kolor.

Po odebraniu i pozytywnym wyniku bada??, UDT wydaje decyzj? urz?dow? pozwalaj?c? na eksploatacj? zbiornika.

 

3. Kontrole w czasie eksploatacji zbiornikato, jak cz?sto s? dokonywane rewizje zale??y od panuj?cych przepisów, na ten moment wygl?da to nast?puj?co:

Rewizje - Zbiorniki stalowe naziemne:
- do 30 lat eksploatacji:
  - rewizja wewn?trzna nie rzadziej ni?? 10 lat,
  - próba szczelno??ci nie rzadziej ni?? 10 lat,
  - rewizja zewn?trzna nie rzadziej ni?? 2 lata.

- powy??ej 30 lat eksploatacji:
  - rewizja wewn?trzna nie rzadziej ni?? 6 lat,
  - próba szczelno??ci nie rzadziej ni?? 6 lat,
  - rewizja zewn?trzna nie rzadziej ni?? 1 rok.

Rewizje - Zbiorniki stalowe podziemne:
- do 20 lat eksploatacji:
  - rewizja wewn?trzna nie rzadziej ni?? 10 lat,
  - próba szczelno??ci nie rzadziej ni?? 10 lat,
  - rewizja zewn?trzna nie rzadziej ni?? 2 lata.

- powy??ej 20 lat eksploatacji:
  - rewizja wewn?trzna nie rzadziej ni?? 5 lat,
  - próba szczelno??ci nie rzadziej ni?? 5 lat
  - rewizja zewn?trzna nie rzadziej ni?? 1 lata.

Rewizje - Zbiorniki z tworzyw sztucznych:
- rewizja wewn?trzna nie rzadziej ni?? 10 lat,
- próba szczelno??ci nie rzadziej ni?? 10 lat
- rewizja zewn?trzna nie rzadziej ni?? 2 lata.

*ROZPORZ?DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 wrze??nia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada? zbiorniki bezci??nieniowe i niskoci??nieniowe przeznaczone do magazynowania materia??ów ciek??ych zapalnych.

Kontrole okresowe zbiornika gazu p??ynnego – dodatkowe informacje

Rewizja wewn?trzna polega na wizualnej ocenie stanu technicznego po???cze?? spawanych, ??cianek zbiornika oraz w innych newralgicznych punktach, ogólnej ocenie stanu technicznego oraz sprawno??ci wyposa??enia zbiornika. Jest ona dokonywana równie?? przez uprawnionego inspektora UDT.

Próba szczelno??ci jest przeprowadzana przez wyspecjalizowan? jednostk? wspó??pracuj?c? z UDT. Jest ona zale??na od wyniku badania wewn?trznego, gdy?? mo??e zosta? zarówno przesuni?ta czy zmieniona pod k?tem jako??ci. Szczegó??owy wykaz uzgodnionych metod i technik prób szczelno??ci mo??na znale??? na stronie UDT.

Rewizja zewn?trzna polega na sprawdzeniu stanu technicznego zbiornika przez inspektora UDT, stanu pow??oki antykorozyjnej, koloru zbiornika oraz stanu zaworów. Kontrolowane s? równie?? wpisy i po??wiadczenia w Ksi???ce Rewizji. Osoba uprawniona mo??e dokona? dodatkowych inspekcji.