Gdzie postawi? zbiornik na gaz

Zbiornik z gazem jest bardzo popularn? metod? ogrzewania domów jednorodzinnych, szczególnie w przypadku utrudnionego dost?pu do sieci gazowej. Decyduj?c si? jednak na jego zakup i monta?? przez profesjonaln? firm?, musimy rozwa??y? nie tylko rodzaj i wielko??? zbiornika, ale równie?? zastanowi? si? nad tym, gdzie postawi? zbiornik na gaz. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, musi by? on zlokalizowany w odpowiedniej odleg??o??ci od budynku, ogrodze?? czy dróg.

Zbiornik na gaz odleg??o??ci

Zbiornik z gazem na dzia??ce musi by? postawiony z zachowaniem odpowiednich odleg??o??ci, które gwarantuj? bezpiecze??stwo jego u??ytkowania. Zbiorniki naziemne:
- 2700 l – 3 m,
- 4850 l – 5 m,
- 6700 l – 7,5 m.

Zbiorniki podziemne:
- 2700 l – 1 m,
- 4850 l – 3 m,
- 6700 l – 3 m.

Podane wy??ej odleg??o??ci nie dotycz? jednak studzienek kanalizacyjnych – zbiornik z gazem na dzia??ce musi znale??? si? 5 m od niej. 1 m to natomiast minimalna odleg??o??? do s?siedniego zbiornika, a 1,5 m do s?siedniej dzia??ki budowlanej (zbiornik 3 m3 pojemno??ci).

Warto wiedzie? równie?? o tym, ??e zbiornik na gaz odleg??o??ci mog? by? zmniejszone o po??ow?, je??li zastosujemy ??ciany oddzielania przeciwpo??arowego.

Gdzie postawi? zbiornik na gaz

Inwestor decyduj?cy si? na zakup i instalacj? zbiornika z gazem na dzia??k? musi zastanowi? si? nie tylko nad wymaganiami przepisów, ale równie?? nad estetyk?. To, gdzie zostanie on postawiony, mo??e mie? wp??yw na wygl?d posesji oraz domu.

Zbiorniki naziemne ze wzgl?du na swoje gabaryty s? przez ca??y czas widoczne, dlatego dobrze usytuowa? je w miejscu, w którym mo??na zas??oni? je zieleni? b?d?? detalem architektury krajobrazu. Zdecydowanie mniej widoczny b?dzie zbiornik z gazem na dzia??k? umieszczony pod ziemi?, o którym b?d? przypomina??y jedynie palniki znakuj?ce i pokrywa. Przy okazji wymagane odleg??o??ci b?d? zmniejszone o po??ow?, a my b?dziemy mogli wykorzysta? efektywniejsz? mieszank? gazow? propan-butan, która nie powinna znajdowa? si? w zbiornikach naziemnych.

Zbiornik z gazem zainstalowany przez profesjonalistów

Pomimo tego, ??e zbiornik z gazem na dzia??ce nie wymaga pozwolenia na budow?, powinien by? zg??oszony oraz zainstalowany przez profesjonaln? firm?. Je??li nie jeste??my pewni, gdzie postawi? zbiornik na gaz, mo??emy narazi? si? nie tylko na konflikt z lokalnymi organami wydzia??ów budowlanych, ale równie?? problemy przy wje??dzie dostawcy gazu w celu zatankowania butli. Instalacja zbiorników na gaz p??ynny musi by? zlecona profesjonalistom, którzy zajm? si? ni? kompleksowo, dbaj?c o wype??nienie wymogów prawa i zasad bezpiecze??stwa.