Kupno czy dzier??awa zbiornika na gaz?

Je??li zdecydujemy si? ogrzewa? dom gazem p??ynnym musimy podj?? decyzj? o formie w??asno??ci - kupi? czy wydzier??awi? zbiornik na gaz. Oba rozwi?zania maj? swoich zwolenników jak i przeciwników. W tym artykule wyja??niamy jakie s? g??ówne zalety i wady kupna a jakie dzier??awy zbiornika na gaz, co powinno u??atwi? wybór. Skupili??my si? przede wszystkim na porównaniu kosztów, a tak??e na kwestiach zwi?zanych z bezpiecze??stwem i jako??ci? zbiorników na gaz.

Kupno zbiornika na gaz - inwestycja, która zwróci si? po 3-4 latach

Kupno zbiornika na gaz daje inwestorom niezale??no??? w wyborze dostawcy gazu i dzi?ki temu mog? oni zawsze kupowa? paliwo po cenie rynkowej, wybieraj?c najkorzystniejsz? ofert?. Musz? oni jednak liczy? si? z poniesieniem kosztów ca??ej inwestycji, a tak??e kosztów ewentualnych napraw. Szacuje si?, ??e ???czne koszty kupna zbiornika na gaz mog? wynie??? ponad 10 tysi?cy z??otych:

  • Sam zbiornik na gaz to wydatek rz?du 5-6 tysi?cy z??otych

  • Koszty instalacji wynosz? oko??o 2 tysi?ce z??otych

  • Dodatkowe koszty zwi?zane z projektem, zg??oszeniem w urz?dzie, odbiorem technicznym

Dla osób szukaj?cych ta??szego rozwi?zania alternatyw? mo??e by? równie?? kupno zbiornika na gaz u??ywanego. W takim wypadku mo??emy zredukowa? koszty nawet o po??ow?. Porównuj?c koszty kupna nowego zbiornika na gaz a dzier??awy, mo??na za??o??y?, ??e inwestycja zwróci si? po 3-4 latach.

Dzier??awa zbiornika na gaz - wygoda i bezpiecze??stwo

Dzier??awa zbiornika na gaz w perspektywie d??ugoterminowej wyjdzie dro??ej, a klient przez ca??y czas trwania umowy zwi?zany jest z jednym dostawc?, ale jest to opcja zdecydowanie lepsza dla osób, które chc? mie? zapewnion? pe??n? obs??ug? techniczn? i serwisow?. W przypadku dzier??awy zbiornika na gaz wszelkie koszty prac naprawczych i konserwacyjnych ponosi dostawca. Mo??emy by? równie?? pewni, ??e dostawca zapewni wysok? jako??? zbiorników na gaz z dzier??awy, poniewa?? jako w??a??ciciel b?dzie z pewno??ci? b?dzie mu zale??a??o na utrzymaniu jak najwy??szej warto??ci swojego zbiornika.