Minimalne odleg??o??ci od zbiornik??w na gaz p??ynny

Minimalne odleg??o??ci od zbiorników na gaz p??ynny

Chcesz zainstalowa? zbiornik naziemny lub podziemny na gaz p??ynny i nie wiesz, czy mo??esz tego dokona? zgodnie z prawem? Dowiedz si?, jakie s? wymagania odno??nie monta??u, gdzie nale??y zg??osi? fakt nowej instalacji na gaz i jak wybra? model odpowiadaj?cy potrzebom gospodarstwa domowego.

Monta?? zbiornika na gaz p??ynny

Monta?? zbiorników na gaz jest bezproblemowy i szybki, szczególnie je??li zostanie przeprowadzony przez rzeteln? firm? z do??wiadczeniem. Sam system nie wymaga osobnego pomieszczenia, jest bezobs??ugowy i mo??e zasila? kocio?? centralnego ogrzewania, kuchenk? czy podgrzewacz ciep??ej wody. 

Zbiornik na gaz p??ynny jest zawsze wybierany bior?c pod uwag? potrzeby domu oraz panuj?ce warunki. Wa??na jest wielko??? dzia??ki, gdy?? nale??y zachowa? odpowiednie odleg??o??ci od zbiornika z gazem, dobra? jego pojemno??? do wielko??ci domu oraz jego typ do warunków wodnych. Je??li mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych mo??emy by? zmuszeni do wyboru zbiornika nadziemnego lub zupe??nie zrezygnowa? z takiego rozwi?zania. Najpopularniejsze wielko??ci zbiorników to 2700 l, 4850 l i 6700 l. 

Minimalne odleg??o??ci od zbiorników na gaz p??ynny

Odleg??o??ci zbiornika gazu LPG okre??laj? przepisy techniczno-budowlane, mówi?ce o sposobie usytuowania go na dzia??ce:

- zbiornik naziemny powinien by? usytuowany na p??ycie fundamentowej o grubo??ci w zakresie 12-20 cm, wystaj?cej ponad powierzchni? gruntu;
- zbiornik podziemny powinien by? umieszczony w ziemi w wykopie o wymiarach 4,6 m x 3,5 m i g???boko??ci 2,2 m (2700 l).

Odleg??o??ci zbiornika na gaz p??ynny okre??la rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 roku:

- zbiornik 2700 l – nadziemny 3 m od budynku i 1,5 m od granicy dzia??ki, podziemny 1 m od budynku i 0,5 m od granicy dzia??ki;
- zbiornik 4850 l – nadziemny 5  m od budynku i 2,5 m od granicy dzia??ki, podziemny 2,5 m od budynku i 1,25;
- zbiornik 6700 l – nadziemny 7,5 m od budynku i 3,75 m od granicy dzia??ki, podziemny 3 m od budynku i 1,5 m od granicy dzia??ki.

Dodatkowe odleg??o??ci, których nale??y przestrzega?:

- 3 m od linii elektroenergetycznej do 1 kV;
- 15 m od linii elektroenergetycznej równiej lub wi?kszej od 1 kV;
- 8 m od studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.

Odleg??o??ci zbiornika na gaz p??ynny pod lup?

Monta?? zbiorników na gaz p??ynny musi by? przeprowadzony zgodnie z zachowaniem odpowiednich odleg??o??ci wynikaj?cych z litery prawa. W innym przypadku mog? dotkn?? nas wysokie kary i inne nieprzyjemno??ci.