Ogrzewanie gazowe - alternatywa po wdro??eniu ustawy antysmogowej

Kolejny sezon grzewczy przynosi nam alarmuj?ce informacje o fatalnej jako??ci powietrza, którym oddychaj? Polacy. Od kilku lat na terenie kraju prowadzone s? konsultacje w celu wprowadzenia obostrze?? prawnych, dotycz?cych sposobów ogrzewania. W województwie ma??opolskim i ??l?skim ju?? wesz??y w ??ycie uchwa??y antysmogowe, a w pozosta??ych regionach trwaj? intensywne prace legislacyjne. Co mo??emy zrobi?, aby poprawi? stan powietrza w Polsce? Szacuje si?, ??e za powstawanie smogu w 40% odpowiedzialne s? kot??y na paliwa sta??e. Realn? alternatyw? s? kot??y gazowe i przydomowe instalacje zbiornikowe na gaz p??ynny.

Ekologiczny gaz ziemny

Spalanie gazu ziemnego niesie za sob? relatywnie nisk? emisj? szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Zmiana pieców grzewczych z w?glowych na gazowe oraz monta?? zbiorników na gaz p??ynny przyczyni??yby si? walnie do radykalnego zmniejszenia st???enia py??u PM10, który stanowi najgro??niejszy sk??adnik uci???liwego smogu w Krakowie. Ponadto gaz ziemny nie przyczynia si? do powstawania kwa??nych deszczy, poniewa?? w procesie spalania praktycznie nie emituje zwi?zków siarki. Przewaga ekologiczna gazu ziemnego nad innymi paliwami jest ogromna, co podkre??la jego ogromn? konkurencyjno??? w obliczu poszukiwania alternatyw po wdro??eniu uchwa?? antysmogowych.

Monta?? zbiorników na gaz p??ynny - czy to si? op??aca?

Poza czynnikami ekologicznymi, piece gazowe oraz zbiorniki gazu p??ynnego przynosz? wiele innych korzy??ci. Przede wszystkim, piece na gaz, w odró??nieniu od tych w?glowych s? praktycznie bezobs??ugowe. Mo??liwa jest pe??na automatyzacja kot??owni, bez konieczno??ci dok??adania paliwa oraz czyszczenia kot??a (wymagane s? jedynie okresowe przegl?dy, które SA-ART wykonuje dla swoich klientów). Zalet? zbiorników na gaz p??ynny s? równie?? ma??e gabaryty. Je??li chodzi o czynniki ekonomiczne, ogrzewanie gazowe sprawdzi si? przede wszystkim w domach o du??ych powierzchniach. W przemy??le, zastosowanie gazu ziemnego pozwala na znaczn? redukcj? energoch??onno??ci wielu procesów.