Podziemny zbiornik gazu bez tajemnic

Zbiornik podziemny na gaz p??ynny jest ch?tnie wybierany przez osoby, które nie maj? mo??liwo??ci lub nie chc? korzysta? z sieci, a zale??y im na pi?knym wygl?dzie ogrodu czy otoczenia budynku. Dowiedz si?, jak wybra? pojemno??? zbiornika, jakie s? wymagane formalno??ci oraz minimalne odleg??o??ci od budynku czy granicy dzia??ki.

Podziemny zbiornik na gaz p??ynny

Gaz p??ynny mo??na magazynowa? w zbiornikach podziemnych oraz naziemnych. Ich wielko??? musi by? dostosowana do ???cznej mocy urz?dze?? grzewczych funkcjonuj?cych w domu lub w budynku. Najpopularniejsze zbiorniki podziemne na gaz charakteryzuj? si? pojemno??ci? 2700 l – s? one wykorzystywane na potrzeby domu o powierzchni do 150 m2. Wymagaj? nape??nienia dwa razy do roku. W ofercie producentów mo??na znale??? równie?? zbiorniki o pojemno??ci 4850 l i 6700 l. 

Wielu inwestorów wybiera zbiornik gazowy podziemny, by nie szpeci?? ich otoczenia. Nad nim mo??na posadzi? rabaty, ro??liny ozdobne lub urz?dzi? niewielki skalniak. W przypadku zbiorników ukrytych pod powierzchni? ziemi wida? jedynie pokryw? studzienki rewizyjnej z armatur? i zaworami. 

Podziemny zbiornik gazu - odleg??o??ci

Zbiornik na gaz p??ynny podziemny mo??e by? zamontowany znacznie bli??ej budynku i granic dzia??ki ni?? model nadziemny. Minimalne odleg??o??ci w przypadku zbiornika o pojemno??ci 2700 l wynosz?:

- 1,5 m od budynku mieszkalnego, 0,75 m od granicy dzia??ki;

Je??li zdecydujemy si? na wi?kszy model o pojemno??ci 4850 l, nale??y zachowa? odleg??o???:

- 2,5 m od budynku i 1,25 od granicy dzia??ki;

W przypadku zbiornika 6700 l:

- 3 m od budynku i 1,5 m od granicy dzia??ki.

O tym jeszcze pami?taj

Zbiornik podziemny LPG musi by? regularnie nape??niany, dlatego nale??y umie??ci? go w takim miejscu, by mog??a mie? do niego dost?p cysterna o znacznej masie przekraczaj?cej cz?sto 10 ton. 

Je??li budujemy instalacj? na gaz p??ynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemno??ci do 7 m3 maj?cej zasila? dom jednorodzinny, nie wymaga si? pozwolenia na budow?. Nale??y jednak zg??osi? inwestycj? w starostwie powiatowym. Podziemny zbiornik gazu potrzebuje cz?sto opisu technicznego instalacji, wykonanego przez osob? z uprawnieniami, projektu zagospodarowania dzia??ki i innych wa??nych dokumentów, o które nale??y zadba? wraz ze specjalistami zajmuj?cymi si? monta??em. 

Zbiornik na gaz na twojej dzia??ce

Je??li zdecydowa??e?? si? na zbiornik gazowy, musisz zastanowi? si? nad tym, jaki model i pojemno??? wybra? oraz gdzie dok??adnie go umie??ci?. Oferujemy ró??nego rodzaju produkty dopasowane do potrzeb klientów – sprawd?? nasz? pe??n? ofert? b?d?? skontaktuj si?, a udzielimy wszystkich niezb?dnych informacji.