Projekt instalacji zbiornikowej gazu p??ynnego - Sa-Art

Gaz p??ynny jest mieszanin? propanu i butanu, skroplonej pod ci??nieniem par w??asnych. Jest cz?sto wykorzystywany do przyrz?dzania posi??ków oraz na potrzeby centralnego ogrzewania. Instalacja gazu p??ynnego jest ??wietnym rozwi?zaniem, które jest nie tylko ma??o kosztowne, ale równie?? ekologiczne. Warto je rozwa??y? wsz?dzie tam, gdzie z uwagi na brak uzbrojenia terenu niemo??liwe jest u??ywanie gazu ziemnego.

Projekt instalacji zbiornikowej na gaz p??ynny

Projekt instalacji zbiornikowej na gaz p??ynny musi zosta? uzgodniony z rzeczoznawc? do spraw zabezpiecze?? przeciwpo??arowych. Po zg??oszeniu i otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, mo??na rozpocz?? prace budowlane. Projekt instalacji zbiornikowej na gaz p??ynny powinien by? realizowany pod okiem kierownika budowy z uprawnieniami w specjalno??ci instalacyjnej, który m.in. b?dzie prowadzi?? dziennik budowy i zabezpieczy teren. Pami?tajmy równie?? o tym, ??e po instalacji gazu p??ynnego wg projektu nale??y przej??? kontrol? inspektora urz?du dozoru technicznego.

Jak wybra? projekt zbiornika na gaz p??ynny

W przypadku domu jednorodzinnego najcz?stszym wyborem s? projekty zbiornika na gaz p??ynny o pojemno??ci 2700 l, który b?dzie wymaga?? nape??niania ??rednio dwa razy w roku. Rozwa??aj?c kwesti? tego, czy b?dzie to model podziemny czy naziemny, powinni??my przemy??le? wielko??? oraz sposób zagospodarowania dzia??ki, poziom wód gruntowych oraz estetyk? otoczenia.

Instalacja zbiornika na gaz p??ynny przez SA-ART

Nasza firma zajmuje si? kompleksow? instalacj? zbiornika na gaz p??ynny. Po dok??adnej analizie potrzeb ka??dego z Klientów proponujemy rozwi?zanie wykorzystuj?ce podziemne i naziemne zbiorniki na gaz p??ynny, które b?d? dopasowane do indywidualnych potrzeb. Oferujemy kompleksow? obs??ug?, pocz?wszy od wykonania projektu zbiornika na gaz p??ynny, a?? po jego monta?? i serwis. Dok??adamy wszelkich stara??, by wspiera? naszych Klientów na ka??dym etapie realizacji. Instalacja gazu p??ynnego wg projektu wymaga du??ej wiedzy i do??wiadczenia, którego mog? by? Pa??stwo pewni we wspó??pracy z nasz? firm?.