Przydomowe instalacje gazowe

Przydomowa instalacja gazowa to idealne rozwi?zanie problemów z przy???czem do sieci gazowej. Ograniczenia natury infrastrukturalnej mog? znacznie podwy??szy? koszt inwestycji, a nawet ca??kowicie uniemo??liwi? budow? instalacji. Odpowiednio dobrany przydomowy zbiornik na gaz w zupe??no??ci wystarczy do pokrycia zapotrzebowania gospodarstwa domowego na gaz nawet podczas intensywnego sezonu grzewczego. Cz?sto nie wiemy jednak, jak dobra? zbiornik na gaz p??ynny i czy spe??ni on wszystkie nasze wymagania.  Gaz z przydomowej instalacji mo??emy wykorzystywa? do ogrzewania domu, wody, a tak??e do gotowania czy zasilania kominków gazowych. Jest to paliwo ekologiczne, które osi?ga wi?ksz? wydajno??? w porównaniu z paliwami sta??ymi. Tankowanie przydomowego zbiornika na gaz przebiega szybko, sprawnie i trwa ok. 30 minut.

Jak dobra? zbiornik na gaz

Je??li zastanawiaj? si? Pa??stwo nad tym, jaki zbiornik na gaz do domu jednorodzinnego b?dzie najlepszy, nale??y odpowiedzie? sobie na pytanie, czy zale??y nam na estetyce, na co pozwalaj? warunki wodne oraz jaki jest sposób zagospodarowania dzia??ki. Poza umiejscowieniem zbiornika – nadziemny/podziemny, nale??y równie?? zastanowi? si? nad jego pojemno??ci?. Jaki zbiornik gazu do domu b?dzie spe??nia?? potrzeby rodziny? Na ogó?? wybiera si? modele o pojemno??ci 2700 l wymagaj?ce nape??nienia dwa razy do roku, b?d?? o wi?kszych pojemno??ciach.

Przydomowe zbiorniki na gaz podziemne i naziemne

Naziemny przydomowy zbiornik na gaz to rozwi?zanie ta??sze w monta??u jak i w trakcie eksploatacji. Z drugiej strony tego typu instalacja posiada mniejsze walory estetyczne. Przydomowe zbiorniki na gaz naziemne mo??emy cz???ciowo ukry?, wykorzystuj?c naturalne elementy zieleni, ale nigdy nie ukryjemy ich ca??kowicie. Z kolei przydomowa instalacja gazowa podziemna wymaga wi?kszych nak??adów finansowych, ale nie musimy si? obawia?, ??e zbiornik b?dzie wygl?da?? niekorzystnie. Nale??y jednak mie? na uwadze, ??e przydomowy zbiornik na gaz podziemny musimy odkopa? przynajmniej raz na 10 lat z uwagi na konieczno??? przeprowadzenia obowi?zkowego przegl?du.

Przydomowa instalacja gazowa firmy SA-ART

SA-ART oferuje kompleksowe wykonanie przydomowej instalacji gazowej. Pomagamy podj?? decyzj? na temat tego, jaki zbiornik na gaz do domu b?dzie najlepszy, przechodz?c do etapu projektowania, poprzez monta??, a?? po odbiór inwestycji. Zakres us??ugi obejmuje:

  • - doradztwo przy wyborze przydomowego zbiornika na gaz
  • - przygotowanie dokumentacji oraz projektu
  • - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow?
  • - dostarczenie oraz monta?? przydomowej instalacji gazowej
  • - uruchomienie instalacji
  • - odebranie inwestycji w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Urz?dzie Dozoru Technicznego

Decyduj?c si? na monta?? przydomowego zbiornika na gaz przez firm? SA-ART otrzymuj? Pa??stwo gwarancj? bezpiecze??stwa oraz najwy??sz? jako??? us??ugi.