Projektowanie instalacji na gaz p??ynny

Jednym z naszych g??ównych ??róde?? dzia??alno??ci jest wykonywanie projektów budowlanych w bardzo szerokim i zró??nicowanym zakresie.


Wykonujemy opracowania projektowe dla:
::  instalacji zbiornikowych gazu p??ynnego
::  przy???czy gazu ziemnego
::  przy???czy wodoci?gowych
::  przy???czy kanalizacyjnych
::  przy???czy elektroenergetycznych
::  wewn?trznych instalacji gazu.

Nie ograniczamy si? jednak do przekazania kompletnego opracowania projektowego inwestorowi. Pomagamy równie?? w dostarczeniu odpowiednio wype??nionych wniosków i o??wiadcze?? do Urz?dów.

Proponujemy równie?? kompleksow? obs??ug? inwestycji w zakresie projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow? tzn.:
::  za??atwiamy komplet map do celów projektowych
::  wykonujemy kompletny projekt budowlany bran??owy
::  wyst?pujemy do Urz?du w imieniu inwestora na podstawie pe??nomocnictwa
::  odbieramy wszelkie decyzje i przekazujemy inwestorowi.
 

Je??li nie chcesz si? zmaga? z Urz?dami – pozostaw spraw? nam!