Zbiorniki gazu p??ynnego dla domu

Zbiorniki gazu płynnego znajduj�? zastosowanie wsz�?dzie tam, gdzie doprowadzenie na dzia??k�? gazu ziemnego jest niemo??liwe lub nieop??acalne. W gospodarstwach domowych gaz p??ynny mo??na wykorzysta�? do ogrzewania budynku, wody, gotowania czy zasilania kominków gazowych. Odpowiednio dobrane, solidne i nowoczesne zbiorniki gazu p??ynnego  w pe??ni zaspokoj�? zapotrzebowanie na gaz w danym okresie i zapewni�? skuteczn�? prac�? ró??nych urz�?dze??.

Dlaczego warto zdecydowa�? si�? na instalacj�? zbiorników gazu p??ynnego?

Zbiorniki gazu p??ynnego wraz z ca??�? instalacj�? przynosz�? inwestorom liczne korzy??ci. Warto zdecydowa�? si�? na monta?? instalacji zbiornikowej, poniewa?? gaz p??ynny:
- osi�?ga wi�?ksza wydajno??�? w porównaniu z paliwami sta??ymi;
- jest paliwem ekologicznym (podczas spalania mniej szkodliwych substancji dostaje si�? do atmosfery, a co za tym idzie, mniejsza jest emisja gazów cieplarnianych);
- nie stanowi zagro??enia dla wody, ani dla gleby;
- mo??na go wykorzysta�? do sta??ych, jak i tymczasowych zastosowa??.

Co wi�?cej, instalacja ze zbiornikami gazu p??ynnego jest bezobs??ugowa: nie wymaga dorzucania paliwa, sprz�?tania czy usuwania odpadów spalania. Nie ma równie?? konieczno??ci posiadania osobnego pomieszczenia na magazynowanie paliwa.

Kompleksowa obs??uga inwestycji

Instalacja zbiornikowa na gaz p??ynny wymaga jednak przygotowania odpowiedniej dokumentacji, projektu instalacji,  uzyskania niezb�?dnych pozwole?? oraz fachowego monta??u. Nasza firma zajmuje si�? ka??d�? inwestycj�?  zwi�?zan�? z przydomow�? instalacj�? gazu p??ynnego od projektu, przez monta?? a?? po jej odbiór.

Je??eli zastanawiaj�? si�? Pa??stwo nad monta??em zbiorników gazu p??ynnego, to zwró�?cie si�? do nas, a my:
- doradzimy i pomo??emy dobra�? odpowiedni zbiornik na gaz p??ynny;
- wykonamy wszystkie niezb�?dne mapy do celów projektowych;
- przygotujemy projekt bran??owy;
- uzyskamy decyzj�? o pozwoleniu na budow�?;
- przeprowadzimy prace ziemno-budowlane;
- dostarczymy zbiornik na gaz p??ynny;
- wykonamy monta?? instalacji zewn�?trznej gazu;
- dostarczymy kocio?? grzewczy;
- wykonamy monta?? instalacji wewn�?trznej gazu;
- uruchomimy instalacj�?;
- pomo??emy odebra�? inwestycj�? w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Urz�?dzie Dozoru Technicznego.
 
Podejmuj�?c wspó??prac�? z nasz�? firm�? macie Pa??stwo gwarancj�?, ??e monta?? zbiorników gazu p??ynnego, jak i ca??ej instalacji b�?dzie przeprowadzony na najwy??szym poziomie. Zapewniamy inwestorom niezale??no??�? i mo??liwo??�? dokonywania zakupów gazu wed??ug w??asnego rozeznania. Nasze urz�?dzenia i instalacje s�? obj�?te okresem gwarancyjnym, co dodatkowo pomaga w pocz�?tkowym u??ytkowaniu instalacji gazowej. Zapewniamy szybki i profesjonalny serwis.

 
Dzi�?ki kompleksowej ofercie firmy sa-art oszcz�?dzacie czas i pieni�?dze!

 Zobacz nasze wszystkie realizacje >