Zbiorniki na gaz płynny - Oferta

Oferta dla domu�?? Oferta dla przemys??u Oferta dla rolnictwa
     
DLA DOMU DLA PRZEMYS?�U DLA ROLNICTWA

 

Zbiorniki na gaz płynny to bardzo cz�?sto najlepszy sposób na ogrzewanie budynków oraz zasilanie urz�?dze?? s??u??�?cych do produkcji na terenach nieuzbrojonych w sie�? gazow�?. Nasza firma oferuje kompleksow�? obs??ug�? wszelkich inwestycji zwi�?zanych z dostaw�? gazu p??ynnego, sk??adaj�?cych si�? z jednego lub wi�?kszej liczby zbiorników na gaz p??ynny. Dzi�?ki du??ej wiedzy i wieloletniemu do??wiadczeniu mo??emy zaproponowa�? najlepsze rozwi�?zania dla inwestycji na danym terenie, z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych.

Zastosowanie zbiorników na gaz p??ynny

Zbiorniki na gaz p??ynny to korzystny sposób na zaopatrzenie w gaz wszelkich obiektów, do których doprowadzenie gazu sieciowego by??oby nieop??acaln�? inwestycj�?. Nasza oferta obejmuje zbiorniki na gaz p??ynny przeznaczone do ogrzewania budynków mieszkalnych, podgrzewania wody u??ytkowej, jak i ró??norodnych procesów technologicznych stosowanych w rolnictwie oraz w przemy??le.

Zbiorniki na gaz p??ynny – cena

Niew�?tpliw�? zalet�? monta??u zbiornika na gaz p??ynny jest przyst�?pna cena zarówno paliwa, jak i ca??ej instalacji. Gaz p??ynny jest ta??szy ni?? olej opa??owy czy energia elektryczna, a przy tym znacznie wydajniejszy. Dodatkowo monta?? zbiornika na gaz p??ynny jest atrakcyjniejszy cenowo od instalacji sieciowej gazu ziemnego i przebiega krócej, co wp??ywa na obni??enie kosztów inwestycji. W przypadku zasilania budynków gazem p??ynnym inwestor nie ponosi tak??e kosztów zwi�?zanych z wyodr�?bnieniem w budynku miejsca na sk??adowanie paliwa tak, jak ma to miejsce w przypadku w�?gla. 
Na ostateczn�? cen�? zbiorników na gaz p??ynny wp??yw ma m.in. pojemno??�? zbiornika. Trzeba j�? dobra�? w zale??no??ci od potrzeb u??ytkownika oraz warunków, jakie s�? dost�?pne na dzia??ce. Korzystaj�?c z fachowej pomocy, mo??na wybra�? najkorzystniejszy dla siebie wariant cenowy.

Instalacja zbiorników na gaz p??ynny

Gaz p??ynny to paliwo, które b�?dzie bezpieczne i wydajne wtedy, gdy b�?dziemy si�? z nim w??a??ciwie obchodzi�?. Z tego wzgl�?du zbiorniki na gaz p??ynny powinny by�? montowane wy??�?cznie przez wykwalifikowanych pracowników profesjonalnych firm. Bardzo wa??ne jest to, ??e zbiornik na gaz p??ynny musi by�? odpowiednio zlokalizowany. W zale??no??ci od pojemno??ci zbiornika na gaz p??ynny prawo wskazuje jego minimaln�? odleg??o??�? od zabudowa??. Przyk??adowo naziemny zbiornik na gaz p??ynny o pojemno??ci do 3m³ mo??e by�? zamontowany w odleg??o??ci 3m od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego czy budynków u??yteczno??ci publicznej, natomiast podziemny zbiornik na gaz p??ynny w odleg??o??ci 1m od budynków.

Oprócz odleg??o??ci od zabudowa?? wa??ne jest równie?? odpowiednie usytuowanie zbiornika na gaz p??ynny wzgl�?dem granic dzia??ki oraz infrastruktury drogowej. Zbiornik na gaz p??ynny nie mo??e by�? zamontowany na grz�?skim gruncie czy te?? w s�?siedztwie uj�?cia wody. W czasie monta??u trzeba równie?? uwzgl�?dni�? warunki ochrony przeciwpo??arowej. ?�le zlokalizowane zbiorniki na gaz p??ynny to nie tylko ryzyko konfliktów z lokalnymi organami wydzia??ów budowlanych nadzoruj�?cych takie inwestycje, ale tak??e problemy przy wje??dzie dostawcy gazu w celu zatankowania butli gazem. Z tych powodów najlepszym wyj??ciem jest zlecenie instalacji zbiorników na gaz p??ynny profesjonalistom, którzy kompleksowo zajm�? si�? ca??�? inwestycj�? zgodnie z wymogami prawa i zasadami bezpiecze??stwa.

Od projektu po monta??

Firma SA-ART gwarantuje wszystkim klientom optymalny dobór zbiornika lub zbiorników na gaz p??ynny oraz ca??ej instalacji. Przygotujemy dopasowany do potrzeb klienta projekt inwestycji oraz wykonamy wszelkie, niezb�?dne prace ziemno-budowlane. Dope??nimy tak??e wszelkich formalno??ci zwi�?zanych z uzyskaniem koniecznych pozwole?? na monta?? zbiorników na gaz p??ynny.

Na ka??dym etapie inwestycji wska??emy oraz zastosujemy korzystne rozwi�?zania zwi�?zane z indywidualnym wykorzystaniem zbiornika na gaz p??ynny. Zadbamy o bezpiecze??stwo w czasie eksploatacji zbiornika na gaz p??ynny, a na koniec pomo??emy w odbiorze ca??ego systemu. Dzi�?ki temu, ??e nasza oferta jest kompleksowa, klient zaoszcz�?dzi czas i pieni�?dze.

Zbiorniki na gaz p??ynny – bogata wiedza i do??wiadczenie

Lata do??wiadcze?? w projektowaniu oraz monta??u instalacji zbiornikowych na gaz p??ynny to gwarancja tego, ??e prace b�?d�? prowadzone w sposób profesjonalny, z uwzgl�?dnieniem wszystkich obowi�?zuj�?cych przepisów techniczno-budowlanych. Wieloletnia, owocna wspó??praca z dostawcami zbiorników gazu p??ynnego oraz armatury do monta??u instalacji pozwala nam dzia??a�? szybko i sprawnie. Zapewniamy obs??ug�? zwi�?zan�? z u??ytkowaniem gazu ziemnego na najwy??szy poziomie. Dbamy o jako??�? wykonywanych prac oraz bezpiecze??stwo inwestycji. Zbiorniki na gaz p??ynny oraz us??ugi monta??owe oferujemy w bardzo atrakcyjnej cenie.

Zach�?camy do zapoznania si�? z nasz�? szczegó??ow�? ofert�? zbiorników na gaz p??ynny dla domu, dla przemys??u i dla rolnictwa.